Tubader

Tubader.org

Tüzüğümüz

Baca ve Yağlı Kanal Temizleyicileri Derneği

TÜBADER

TÜM BACA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA VE MUTFAK YAĞLI KANALLARI TEMİZLEYİCİLERİ DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM-KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Madde 1:Kuruluş

Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere “TÜM BACA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA VE MUTFAK YAĞLI KANALLARI TEMİZLEYİCİLERİ DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurulmuştur. Aşağıdaki maddelerde dernek kısa adı ile anılmıştır.

Derneğin merkezi İSTANBUL’dur.  

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 2:Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Dernek, Baca, Havalandırma ve mutfak yağlı kanalı sistemleri temizleme alanında faaliyet gösteren temizlik tekniklerini standartlara uygun yapan kurum ve kuruluşlar ile mensuplarını bir araya getirir. Sektör içi işbirliğini sağlar. Bütün bu sistemlerin insan ve çevre sağlığına uygun olarak temizlenmesi ve bakımı için çalışmalar yapar. Temizlenen sistemlerde maksimum verim alınmasına yönelik çalışmalar yapar.        

2.1:Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

2.1.1:Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2.1.2:Kurs, seminer, konferans ve panel gibi geliştirici eğitim çalışmaları düzenlemek,

2.1.3:Amacın gerçekleştirilmesi için kamuoyunu bilgilendirmek maksadı ile gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, basmak, dağıtmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amacı ile çağdaş yazılı ve görsel basın yayın araçlarını kullanmak.

2.1.4:Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

2.1.5:Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından fon ve bağış kabul etmek,

2.1.6:Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

2.1.7:Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

2.1.8:Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

2.1.9:Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mallar satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

2.1.10:Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,

2.1.11:Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

2.1.12:Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, meslek ve kamu kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım almak ve adı geçen kurumlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

2.1.13:Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

2.1.14:Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

2.1.15:Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

2.1.16:Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

2.2:Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir.

2.2.1: Faaliyet konuları içerisindeki ortak sorunları çözüme ulaştırmayı hedefler.

2.2.2:Temizleme Sistemleri Konusundaki standartlar ve uygulama kurullarının tanımlanması ve geliştirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapar.

2.2.3:Kamuoyu ve hizmet alıcılarının kaliteli hizmet almalarını sağlayıcı bilgilendirici çalışmalar yapar.

2.2.4:Kamuoyuna ve hizmet alıcılarına yönelik olarak her konuda bilgilendirme ve yol göstericilik yapar.

2.2.5:Sektörün sorunlarını tespit ederek bunların giderilmesine gayret eder ve çözüm arar.

2.2.6:Sektörün Sağlıklı gelişmesi amacıyla gerekli kalitede ürün hizmet ve yeterli servisin verilmesine yönelik araştırmalar yapar.

2.2.7:İş emniyeti gibi konularda bilimsel ve yönlendirici çalışmalarda bulunur.

2.2.8:Sektörün sağlıklı gelişmesi için temizlik yapan üye kuruluşları uzmanlık alanlarına ve yeterliliklerine göre sınıflandırarak kaliteli ve temiz iş çıkmasını sağlar.

2.2.9:Sektörde faaliyet gösteren firmaların yaptıkları işleri, üyelerinin ve işverenin talebi ile denetler.

2.2.10:Sektörün gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapar, yasal düzenlemeleri izler, değerlendirir ve bu konulardaki görüş ve önerilerini ilgili makam ve mercilere duyurur.

2.2.11:Üyeler arasında ticari ve diğer hususlarda çıkacak sorunları ihtilafları uzlaştırıcı sıfatı ile ve hakem yoluyla halline çalışır.

2.2.12:Temizlik sistemleri konusunda gerektiğinde, proje, uygulama, yıllık periyodik bakım konusunda kurslar düzenler sertifika verir.

2.2.13:Temizliğin önemini kamuoyuna duyurur.

2.2.14:Haksız rekabeti önleyici çalışmalar yapar.

2.2.15:Temizlik sistemlerinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir bilim teknolojik bir sanayi dalı olduğunu ilgili kuruluş ve kişilere anlatır, meslek liselerinde sektöre kalifiye eleman yetiştirmek için temizlikle ilgili bölüm kurulması için çaba gösterir, konu ile ilgili çalışmalar yapar.

2.2.16:Çevre Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 7 Ekim 2004 tarih ve 25606 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile yine Çevre Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ve 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulamaya konulması için çalışmalar yapar, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak altyapısının oluşturulması için işbirliği yapar ve uygulamaya başlanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

2.2.17:Dernek, üyelerinin sınırları içinde bulunduğu il itfaiye biriminden almış olduğu Baca Temizleme Yetki Belgesi’ne dayanılarak yapmış olduğu tüm işleri denetler. Yapılan bu denetimlerde tespit edilen yetersiz temizlik işlemleri raporlanır. Bu raporların bir nüshasını 15 iş günü içerisinde İl İtfaiye Daire Başkanlığı’na yazılı olarak (posta, kargo, fax veya elektronik posta yoluyla) bildirir, gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep eder.

İKİNCİ BÖLÜM-ÜYELİK

Madde 3:Dernek Üyelik Koşulları ve Derneğe Üye Olma

Dernekte 3 farklı üyelik vardır.

3.1:Asil Üyelik

Dernek tüzüğü ve bu tüzükte yazılı dernek amaçlarını benimseyen baca, yağlı kanal, havalandırma kanalı ve her türlü teknik temizlik konusunda faaliyet gösteren, sınırları içinde bulunduğu il itfaiye biriminden yetki alan, TSE ve/veya İSO standart yönetim kalite belgelerine sahip olmayı veya normal süresi içerisinde alacağını taahhüt eden, ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı yerli veya yabancı sermayeli kamu ve özel kuruluş firmaları ile bu kapsamda firmalarda çalışan fiil ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş gerçek kişiler ile aynı şartlara haiz fiil ehliyetine sahip tüzel kişiler derneğe asil üye olabilir. Asil üyeliğe kabul edilebilmek için dernekte temsil edilen iki ayrı şirketten birisi kurucu üye olmak koşulu ile iki asil üyenin teklifi ve kefalette bulunması, üyelik istem ve aday başvuru formunun doldurulması, bu tüzük doğrultusunda yönetim kurulunun belirleyeceği üyelik koşullarını kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi, bilahare belirlenecek iç tüzük uyarınca üye tetkik ve kabul komisyonundan gerekli kabul kararının alınması, yönetim kurulunun (komisyondan geçerek gelmiş) başvuru, form, belge ve istihbarat bilgilerine 2/3 oy çoğunluğunu gerçekleştirecek şekilde olumlu karar alınması gerekir.

Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok (30) otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi biçiminde karara bağlayıp; sonucu başvuru sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda duyurur.

Adayın giriş ve yıllık aidatlarını ödemesi ile üyeliğe giriş gerekleri tamamlanmış olur ve “asil üye” sıfatı ile üye defterine yazılmakla üyelik sıfatı kazanmış olur.

Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsil ile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

Sektörden ayrıldığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiliklerin üyelikleri düşer. Şirketlerin unvan ve şirket statülerinin değişiklikleri bu kapsam dışındadır. Bu durumda eski tüzel kişi üyeliği yerini yeni tüzel kişiye bırakarak üyeliğe devam eder.

Temsil ettiği firmadan ayrıldığı tespit edilen üyenin üyeliği düşer.

Dernek yönetim kurulunun, üye adayının bu isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde, bir yere itiraz edilemez.

Yabancı ülke vatandaşı olup, derneğe asil üye olmak isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişi temsilcilerinin Türkiye’de ikamet tezkeresine sahip olmaları şarttır. Fahri üyeler için ikamet tezkeresi aranmaz.

Yasaların derneklere üye olamayacaklarını belirttikleri kişiler ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri derneğe üye olamazlar.

Hiç kimse üye olmağa veya üye kalmağa zorlanamaz.

3.2:Fahri Üyelik

Derneğin amacı doğrultusunda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan, bu amaca hizmet eden kimseler, yönetim kurulunu teklifi ve genel kurulun kararı ile dernek “fahri üyeliği” ne kabul edilebilir. Eski yönetim kurulu başkanları da derneğin tabii fahri üyesidir.

Fahri üyeler diledikleri takdirde ödenti öderler.

Seçme ve seçilme hakları yoktur.

 3.3:Onursal Üyelik

Dernek tüzüğünde belirlenen sektörlerde mesleki, eğitimsel, kamu görevlileri, basın yayın kuruluşlarındaki çalışmaları ile katkıda bulunanlar kurucu üyelerden ikisinin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilirler. Onursal üyeler oy kullanamazlar ve aidat ödemezler. Dilerler ise maddi ve manevi katkıda bulunabilirler. Onursal üyeliğin sona ermesi genel kurul kararı veya kendi istekleri ile gerçekleşir.

Madde 4:Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri:

Dernek üyeleri ve mensubu bulunduğu kuruluşlar derneğe karşı bu tüzükte yazılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşulu ile derneğin tüm çalışma sonuçlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler. Üyelerin tüzükte açıkça belirtilmiş yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri zorunludur. Dernek yetkili organlarının, derneğin amacı ve çalışma konularına uygun doğrultuda alacağı karar ve buna dayalı faaliyetlerini desteklemek ve gereklerini yerine getirmek; genel kurulca kabul edilecek yönetmelik hükümlerine uymak da üyelerin temel yükümlülüklerindendir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, din ve mezhep aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Her üyenin genel kurulda bir oyu vardır.

Madde 5:Üyelikten Çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri:

5.1:Üyelikten Çıkma

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, istifa hakkına sahiptir. İstifalar dernek yönetim kuruluna yazılı olarak yapılır. Ayrılan üyenin mali sorumluluğu ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve ayrıldığı dönem sonuna kadar olan tüm ödentilerini öder ve üyelikten çıkarılır.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan geriye dönük yasal sorumluluklarını ve birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

5.2:Üyelikten Çıkarılma

Derneğin amaçlarına karşı ve/veya çalışmalarını aksatacak (veya etkinliğini azaltacak) bir tutum takınılması, tüzüğün üyelere yüklediği yükümlülüklerin zorunlu bir nedene bağlı olmaksızın yerine getirilmemesi, yetki aldığı itfaiye biriminden aldığı yetkisinin iptal edilmesi veya yenilenmemesi, itfaiye birimi tarafından bir takvim yılı içinde üç kez yaptığı işler nedeni ile uyarı alması ve aldığı uyarıların gereklerini yerine getirmemesi halinde disiplin kurulu tarafından yapılacak inceleme sonucunda yukarıdaki hususlardan bir veya bir kaçı tespit edildiği takdirde disiplin kurulunun önerisi, yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılan üyelerin yapılacak ilk genel kurula itiraz hakları vardır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Madde 6:Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

-Genel Kurul,

-Yönetim Kurulu,

-Denetim Kurulu,

-Disiplin Kurulu.

Madde 7:Genel Kurul

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul; Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 8:Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla süre olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 9:Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10:Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 11:Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 12:Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

12.1:Dernek organlarının seçilmesi,

12.2:Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

12.3:Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

12.4:Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

12.5:Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

12.6: Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

12.7:Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12.8:Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

12.9:Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

12.10:Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

12.11:Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12.12:Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

12.13:Derneğin vakıf kurması,

12.14:Derneğin fesih edilmesi,

12.15:Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12.16:Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

12.17:Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Madde 13:Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 14:Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

14.1:Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

14.2:Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

14.3:Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

14.4:Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

14.5:Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

14.6:Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

14.7:Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

14.8:Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

14.9:Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

14.10:Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

14.11:Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

14.12:Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

14.13:Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 15:Denetim ve Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

15.1:Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

15.2:Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler ilk toplantılarında bir başkan ve bir raportör seçerler. Görev süreleri 3 yıldır. Yönetim urulunun isteğiyle üyelerin dernek amaçlarına uygun hareket edip etmediklerini araştırır. Uymayanlar hakkında uyarma, kınama cezası verir. Ayrıca yapacağı inceleme sonunda dernek kuruluş amaç ve misyonuna aykırı hareket ettiğini tespit ettiği üyelerin üyelikten çıkarılması için yönetim kuruluna teklifte bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-MALİ HÜKÜMLER

Madde 16:Çalışma Dönemi ve Bütçe

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe taslağı ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe taslağında, gelirler toplamı ve gelirlerin hangi kalemlerden oluştuğu, giderler toplamı ve nerelere harcanacağına dair bilgiler ve gelir gider kalanı gösterilir.

Madde 17:Derneğin Gelirleri

Giriş ve yıllık ödenti miktarlarının belirlene şekli: Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

17.1:Giriş ve yıllık ödenti.

17.2:Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır mallar gelirleri,

17.3:Dernekçe yapılan yayınlar, piyango satışları, toplantı, temsil, festival, gösteri, konferans, eğitim ve sertifikalandırma, denetim gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

17.4:Yapılacak bağış, vasiyet ve yardımlar.

17.5:Diğer gelirler.

Madde 18:Ödenti ve Miktarının Belirlenme Şekli

Giriş ve yıllık ödentiler her yıl Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir. Ödentilerin tahsili, takibi ve muhasebeleştirilmesi de Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Madde 19:Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

19.1:Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

19.2:Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

19.2.1:İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir

19.2.1.1:Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

19.2.1.2:Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

19.2.1.3:Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

19.2.1.4:Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

19.2.1.5:İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

19.2.1.6:Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

19.2.2:Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

19.2.2.1:19.2.1 bendinin 19.2.1.1,19.2.1.2,19.2.1.3 ve 19.2.1.6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

19.2.2.2:Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

19.3:Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

19.4:Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 20:Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

20.1:Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

20.2:Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

20.3:Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 21:Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 22:Bildirim Yükümlülüğü         

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

22.1:Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel Kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel Gurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

eklenir.

22.2:Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

22.3:Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

22.4:Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

22.5:Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 23:Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 24:Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 25:Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 26:Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 27:Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde 28:Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin Olağan Genel Kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 29:Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 30:Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 31:Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

31.1:Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “TASFİYE HALİNDE TÜM BACA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA VE MUTFAK YAĞLI KANALLARI TEMİZLEYİCİLERİ DERNEĞİ  (TÜBADER)” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 32:Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı                                                         Görev Unvanı

Ömer Lütfi YILMAZ                                                    Başkan

Burhanettin    ÜNVER                                                Başkan Yardımcısı

Recep CİNGİTAŞ                                                      Sayman

Halil AKDENİZ                                                          Üye

Mehmet ÖZTÜRK                                                      Üye

Bu tüzük 32 (Otuziki)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

DERNEĞİMİZIN UYACAĞI İŞ ETİĞİ İLKELERİ

Madde 33: Üyeler aşağıdaki etik ilkelere uygun hareket eder.

a.Dürüstlük: Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler.

b.Güvenilirlik: Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün, hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Dernek çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

c.Sözünü Tutmak: Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

d.Sadakat: Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamaz.

e.Adil Olmak: Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.

f.Başkalarının Hakkını Korumak: Dernek üyeleri ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar.

g.Yasalar Karşı Saygılı Olmak: Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

h.Vatandaşlık Sorumluluğu: Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.

i.En İyinin Peşinde Olmak: Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanları sağlar.

j.Yaptıklarının Hesabını Verebilmek: Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.

k.Çevre Bilinci: Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.

l.Üye Sorumluluğu: Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapamaz.