Tubader

Tubader.org

Yönetmelik

Baca ve Yağlı Kanal Temizleyicileri Derneği

T.C.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İtfaiye Daire Başkanlığı

Merkez İtfaiye Müdürlüğü

SAYI   :                                                                                                                                …/…./2010

KONU : Baca ve Yağlı Kanal Temizleme ve Denetim Yönergesi

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

        “İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik”  in 4’ ncü maddesinin 11’ inci bendine göre, zamanında temizlenmeyen bacalar potansiyel bir yangın tehlikesi oluşturduğundan “ Şehirde bacaları Belediye Encümenince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek, temizlenmesine yardımcı olmak veya temizlettirmek “yetki ve sorumluluğu itfaiye teşkillerine verilmiştir. Ancak çok sayıda bina ve baca bulunan şehrimizde doğrudan İtfaiye Daire Başkanlığı kanalı ile yapılmasına imkân bulunmayan bu görev halen özel şirketler kanalı ile yerine getirilmektedir.

        2009 yılında İstanbul’ da 1142 baca yangını meydana gelmiştir. Ancak kayıtlarımıza “baca yangını” olarak geçmemiş olmakla birlikte bina dahiline ve gelişerek çevreye yayılan bir çok yangının da başlangıcının temizlenmeyen ve çatlak bacalar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bir yılda bacadan çıkan yangın sayısı çok daha fazla olup soba ve kaloriferlerin yakıldığı kış ayları  “ yangın mevsimi” olarak nitelendirilmektedir.

        17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve daha sonrada hissedilen artçı depremler esnasında özenle ve mevzuata uygun olarak yapılmamış ve içi sıvanmamış çok sayıda bacanın çatlamış olduğu, farkına varılmayan ve önem verilmeyen bu durumun alınan önlemlere, denetimlere ve doğalgaz kullanımının yaygınlaşmış olmasına rağmen yangın sayısının artmasına neden olduğu gözlenmektedir.

        Ayrıca temizlenmemiş ve çatıdan yüksekliği yeterli olmayan bacaların da gerekli hava sirkülâsyonunu sağlayamaması ve lodos rüzgârının estiği zamanlarda zehirli gazların geri basması nedeniyle birçok ölüm olaylarının meydana geldiği de bilinmektedir.

        Yukarıda belirtilen durum ve nedenlerle bacaların ve ısıtma sistemlerinin zamanında ve tekniğine uygun olarak özel sektör kuruluşları tarafından temizlenmesi ve bu çalışmaların İtfaiye Daire Başkanlığınca denetlenebilmesi esasına göre 1. Hukuk Müşavirliği, Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve İĞDAŞ Genel Müdürlüğü’nün görüş ve katkılarıyla düzenlenen ekli “BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNERGESİ” ni onayınıza arz ederim.

 

EK: Yönerge Taslağı

 

              

                İmza

       Ali KARAHAN

   İtfaiye Daire Başkanı

               İmza

Uygun Görüşle Arz ederim.

         

       

               …/…/2010

Muzaffer HACIMUSTAFAOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

 

                 İmza

 

Uygun Görüşle Arz ederim.

         

            …/…/2010

      Adem BAŞTÜRK

        Genel Sekreter

 

İmza

O   N   A   Y

 

…/…/2010

Dr. Kadir TOPBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

 

MADDE 6 – (1) İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır:

h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek

 

 

 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Sobalar ve Bacalar

 

MADDE 58- (1) Baca tesisatının, ilgili Türk Standartlarındaki esaslara uygun olması şarttır. Her kazan için tercihan ayrı bir baca kullanılır, soba ve şofben boruları kazan bacalarına bağlanamaz.

(2)  Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılır. Baca çekişinin azalmaması bakımından, bacaların mümkün ise, komşu yüksek binalardan en az 6 m uzaklıkta yapılması ve ait olduğu bina mahyasının en az 0.8 m üzerine kadar çıkarılması gerekir.

(3)  Kazana ait baca duvarları 500 0C sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılır ve yapılmasında delikli tuğla ve briket kullanılamaz.

(4)  Sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanmaması hâlinde, projelendirmede en uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi tedbirler alınır. Baca duvarlarının dış yüzeyleri uygun şekilde sıvanır.

(5)  Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve yılda en az iki defa yetkili kişilere temizlettirilmesi gerekir. Bacaların temizliğinden bina sahibi ve yöneticisi sorumludur.

(6)  Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde soba, tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek şekilde, altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. Taban beton ise, bu tedbirlerin alınması mecburi değildir.

(7)  Bağdadi duvardan boru geçirmek mecburiyeti hasıl olursa, duvarın yağlı boya veya ahşap gibi çabuk yanıcı kısmına künk veya büz yerleştirilir ve boru bu delikten geçirilir.

(8)  Odada baca yok ise soba borusu; sac konan pencereden çıkarılıp, saçaktan 25 cm açıkta ve 50 cm yüksekte ve ucunda şapka kullanılarak kurulur. Boruların birleştiği yerler çember ile kapatılıp, bu çemberden duvar ve tavana bağlanmak suretiyle, birbirinden ayrılması ve devrilmesi önlenir.

(9)  Kullanım sırasında soba kapakları açık bırakılmaz, altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmaz. İçindeki ateş, gerektiğinde kapaklı mangala alınır. Sobanın, kullanılmadığı mevsimde kaldırılması gerekir. Sobanın kaldırılmadığı yerlerde, kapaklar açılmayacak şekilde telle bağlanır.

(10)Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde, borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir temizlenir.

(11)Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar var ise, temizlik onlara da yaptırılabilir.

 

 

 

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

8 Ağustos 2009 tarihindeki resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmenlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1-   (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm binaların ısıtma ve pişirme sistemlerindeki baca ve yağlı kanalların periyodik temizliğinin yapılmasını, firmaların yetkilendirilme ve çalışma esaslarının belirlenmesi ile yetkili firmaların denetlenmesi esaslarını sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2-   (1) Bu yönergenin kapsamı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm binaların ısıtma ve pişirme sistemlerinin periyodik temizlenmesi için yetkilendirilecek firmaların belirlenmesi, yetkilendirilen firmaların denetlenmesi ile sektörde faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği şartlarını ve protokol esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-   (1) Bu yönerge 21 Ekim 2006 Tarih ve 26326 Sayılı İtfaiye teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına dair yönetmelik ve 09 Eylül 2009 Tarih 27344 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığına verdiği sorumluluk ve yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-   (1) Bu yönergenin uygulanmasında

a)      Yakıt: Gaz, sıvı, ya da katı halde bulunan ve yakılarak enerjiye dönüştürülebilen maddelerin tümüdür.

b)      Yakıt deposu: Yakıtların pazarlandıkları ya da kullanılacakları yerde stok edildiği yerdir.

c)      Kalorifer kazanı: Yakıtların yakılarak enerjiye dönüştürüldüğü yerdir.

d)      Brülör: Sıvı ve gaz yakıtları kazana (yanma odasına) pompalayarak ve ateşleyerek sürekli ısı (enerji) üretilmesini sağlayan araçtır.

e)      Baca: Yakıtların yanarken açığa çıkardığı zehirli gazların ve su buharının atmosfere taşınmasını sağlayan ulaşım yoludur.

f)       Hava Atık Gaz Sistemi: Hermetik cihazlarda (yoğuşmalı cihazlar dâhil); cihaz mahalinden bağımsız olarak yanma için gerekli olan taze havayı, çatı üst seviyesinde hafif betondan veya paslanmaz çelik malzemeden oluşmuş kanal vasıtası ile sağlayan, yanma sonucu oluşan atık gazı seramik malzeme veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış bir baca ile çatı üst seviyesinden dışarı tahliye eden baca sistemidir.

g)      Adi Baca: Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarlanmış tek bir ağızla çatı dışına ulaşan bacalardır.

h)      Bağımsız (Müstakil) Baca: Her katı, her birimi ve her dairesi bağımsız olarak ısıtılan tüm binaların bu bölümlerinden hiçbir ek yapılmadan çatıya kadar uzanan bacadır.

i)        Şönt (ortak) Baca: Her kat, her birim veya her daireden ekler yapılabilen ve tek bir boşaltım ağzı ile çatı üstüne çıkarılan bacadır.( İmar yönetmeliğine göre şönt baca yapılması yasaktır)

j)        Baca temizleme ağzı: Metal, beton ve tuğla bacalarının iç yüzeylerinde zamanla birikerek tabaka oluşturan kurum ve yağ tabakalarının temizlenmesi için yapılan metal ağızdır. Bütün bacalarda temizleme ağzı bulundurulması zorunludur.

k)      Paratoner: Çatı ile atmosfer arasında elektrik dengesini sağlayan cihazdır. (Kamuya ait, topluma açık, çok katlı ve rakım bakımından yüksek yerlerde bulunan tüm binalarla, çatıları metalle bakır, kurşun, çelik levha, trapez çatı kaplı veya metal bacalı ve bacalarına metal kılıf geçirilmiş tüm binalarda paratoner bulunması ve bunların özel topraklama kablosu ile topraklanması zorunludur.)

l)        Gülle: Baca içinde mekanik bir şekilde hareket ettirilip baca duvarındaki her türlü birikintiyi dökerek temizlemeye yarayan metalden yapılan özel ağırlıktır.

m)    Karabinalı Can Kurtarma İpi: Açılıp kapanabilen kilit sistemine bağlı yeterli uzunluk ve mukavemetteki ip (halat) tır.

n)      Maske: Zehirli gaz ısı ve tozlardan korunmak için başa takılan cihazdır.

o)      Form 1A: Baca temizleme yetki belgesi alacak kuruluşlar için gerekli ofis, ekipman ve araç listesidir.

p)      Form 1B: Yağlı Kanal temizleme yetki belgesi alacak kuruluşlar için gerekli ofis, ekipman ve araç listesidir.

q)      Form 2: Temizlenen sistemlerin denetim ve kontrolünün yerinde yapıldığı denetim listesidir.

r)       Form 3: Baca ve yağlı kanal sistemlerini temizletmeyen kişi ve kuruluşların denetim listelerini

 

s)       İfade eder.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yürütme, Yürütme Kurulu, Yürütme

Kurulunun ve Baca denetim biriminin Görevleri

 

Yürütme

MADDE 5-   (1) Bu yönerge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına; İtfaiye Daire Başkanlığı ile İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İtfaiye Eğitim merkezi Amirliğince yürütülür. İtfaiye Daire Başkanlığı, ısıtma sistemlerinin ve bacaların temizlenmesi yetki ve sorumluluğunu özel kuruluşlara yetki vererek kullanır. Özel kuruluşların denetim yetkisi İtfaiye Daire Başkanlığına aittir.

 

Yürütme kurulu

MADDE 6-   (1) Yürütme Kurulu İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürünün başkanlığında, İtfaiye Eğitim Merkezi’nden sorumlu Müdür Yardımcısı, İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri, baca biriminden sorumlu İtfaiye Eğitim merkezi Amir Yardımcısı ve 3 baca denetim birimi çalışanından oluşur.

 

Yürütme kurulunun görevleri

MADDE 7-   (1) Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Yürütme Kurulu yılda dört sefer toplanır. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında yapılacak bu toplantılarda yapılan faaliyetler incelenerek aksaklıklar tespit edilecek ve gerekli önleyici ve iyileştirici faaliyetler planlanacaktır. Toplantı dönemleri dışında, Yürütme Kurulu Daire Başkanlığının talebi üzerine toplanır.

b)      Her yıl en geç ekim ayının başına kadar bir sonraki yıl için bacaların ve yağlı kanalların temizleme ücretlerini, baca ve yağlı kanal kontrol bandrol ücretini belirleyerek Belediye Meclisinin onayına sunmak.

c)      En geç Eylül ayının başına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bacaların ve yağlı kanalların temizlenmesine ilk defa talip olan özel kuruluşlardan yönergedeki şartları taşıyanlara yetki belgesi vermek.

d)      Mevcut baca ve yağlı kanal yetki belgeli kuruluşların o yılki çalışma faaliyetlerini inceleyerek uygun olanların belgelerinin yenilenmesini sağlamak.

e)      Baca ve yağlı kanal temizliği yapan özel kuruluşlar hakkında yapılan şikâyetleri inceleyerek değerlendirmek, gerekli gördüklerinin belgelerini (süreli veya süresiz) iptal etmek.

f)       Yürütme Kurulu, Baca Denetim Birimi tarafından bildirilen iptal gerekçelerini ivedi olarak görüşür.

g)      Ücret tarifesinde belirtilmeyen ve Belediye Meclisince özel tarife uygulanmasına yetki verilen yerlerin o yıl için baca temizleme ücretlerini belirlemek. 

h)      Yürütme Kurulu, Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü ve Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayarak baca ve yağlı kanal sistemlerinden çıkan yangınlarda, mevcut sistemin periyodik temizliğinin,

i)         İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yetkili kuruluşlarca yapılıp yapılmadığının tespiti, yasal prosedüre uyulmayan mekânlarda yangın raporu düzenlenirken bu hususun dikkate alınmasını sağlar.

j)        Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü ve Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü, baca ve yağlı kanal sistemlerinden çıkan yangınlarla ilgili rapor, görüntü, fotoğraf, tüm bilgi ve belgeleri baca denetim birimine ulaştırılmasını sağlar. Yürütme Kurulu, ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek, temizleme, denetim ve eğitim esaslarıyla ilgili kullanımını sağlar.

k)      Baca ve yağlı kanal sistemleriyle ilgili sivil toplum kuruluşları ile kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması.

l)        Uluslararası norm ve standartları takip ederek ülkemize uyarlayacak şekilde yönergede değişiklikler yapar.

m)    Madde 8- (1) deki Form 1A (Baca), Form 1B (Yağlı Kanal), Form 2 ve Form 3’ü oluşturur, gerek gördüğü hallerde bu formları yeniden düzenler.

 

Baca Denetim Biriminin çalışma esasları ve görevleri

MADDE 8-   (1) Baca denetim birimi aşağıda belirtilen esasları yerine getirmekle görevlidir.

a)   Baca ve yağlı kanal temizlik belgesi almak için yapılan müracaatları yerinde inceleyerek, baca ve yağlı kanal sistemi temizlik elemanı, ofis, ekipman, ulaşım aracı, matbu evrak ve gerekli malzemeler açısından Form 1 (Baca) ve Form 2 (Yağlı Kanal)’ ye göre denetlemek ve formları doldurmak.

b)   Temizlenen sistemlerin denetim ve kontrolünü yerinde yaparak değerlendirmek. (Form 3)

c)   Baca ve yağlı kanal sistemlerini temizletmeyen kişi ve kuruluşları denetlemek (Form 4)   

d)   Beyaz masa, İtfaiye web sayfası ziyaretçi defteri, İtfaiye Daire Başkanlığı ile bölge müdürlüklerine gelen şikâyetleri yerinde inceleyerek denetlemek, denetim sonucunda rapor hazırlayarak ilgili taraflara yazılı şekilde bildirmek.

e)   Baca Denetim Birimi elemanları, temizlendiği halde temizlik bandrolü yapıştırılmamış, fatura kesilmemiş, www.ibb.gov.tr/sites/idb/ adresine işlenmemiş ve usulüne uygun temizlik yapılmamış iş ve işlemlere madde 10- (1)’ de belirtilen usulleri uygulamak.

f)   Denetim biriminin çalışma esaslarını, hafta içi gündüz mesaisi veya 24/48 çalışma sistemine göre ilgili birim amirliği düzenler.

g)   Baca Denetim Birimi, baca ve yağlı kanal sistemlerinin periyodik temizliğinin yaptırılmaması, can ve mal kaybı açısından hayati risk taşıyan sistemlerin standartlara uygun hale getirilmemesi durumunda ilgili işletmeye, İlçe Belediyelerine, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kontrol Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı’na bildirilmesini sağlar.

h) Yetkili temizlik kuruluşlarının aldıkları ihtarlar sonucu, süreli veya süresiz yetki belgesi iptali gerekçesini yürütme kuruluna ivedi olarak bildirir.

i)    Yetkili baca ve yağlı kanal kuruluşlarından, yürütme kurulu tarafından alınan karar sonucu süreli ya da süresiz yetki iptallerinin, yetkili kuruluşa bildirimini yapar ve İtfaiye web sitesinde yayınlanmasını sağlar.

j)    Yönergede belirtilen sürelerde baca ve yağlı kanal sistemlerini temizletmeyen, bacaları çatıdan yeteri kadar yüksek olmayan, çatlamış, delinmiş, deforme olmuş bacalarını ve yağlı kanal sistemlerini onartmayan sivil ve kamu kurumları için form 6 tespit tutanağı düzenler. Yazılı olarak ikaz etmek, gereğini yerine getirmeyenleri İlçe Belediye ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kontrol Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlıklarına bildirilmesini sağlamaktır.

k)   Bacalarla ilgili yapılan tüm şikâyetleri ve bilgi edinme başvurularına, yasal süreler dâhilinde cevap vermek.

l)    Madde 13- (4) de yetkili baca temizlik kuruluşlarınca iş bildirim sistemine girilmiş olan, bacasını hiç temizletmemiş ve /veya temizletmeyen konut ve iş yeri sorumlularına 1 ay mühlet vererek temizliklerinin yaptırılmasını, iş bu temizlik yapılmamış ise Madde 8- g) de belirtilen ilgili kurumlara bildirimleri yapar.

m)  Baca Denetim Birimi, Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü ve Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü’nden gelen, baca ve yağlı kanal sistemlerinden çıkan yangınlarla ilgili rapor, görüntü, fotoğraf, tüm bilgi ve belgeleri denetim ve eğitim faaliyetinde kullanmak üzere arşivler.

n)  Baca Denetim Biriminde görevli personeller, kendi adlarına veya yetkili kuruluşların adına baca ve yağlı kanal temizliği yapamazlar.

 

Baca ve yağlı kanal temizleme şirketlerinin belirlenmesi;

MADDE 9-   (1) Baca ve yağlı kanal temizleme yetki belgesi almayan kişi ve kuruluşların ısıtma sistemleri, baca ve yağlı kanal sistemleri temizliği yapmaları yasaktır. Baca ve yağlı kanal temizleme yetki belgesi almak isteyen kuruluşlar aşağıdaki şekilde belirlenir.

a)   Baca ve yağlı kanal temizleme yetki belgesini yenilemek isteyen şirketler, 15 Temmuz’a kadar İtfaiye Daire Başkanlığına başvururlar. Müracaat sürecinin tamamlanmasından sonra firmaların temizlik elemanlarının eğitim süreci Ağustos ayı içerisinde tamamlanır.

 

b)   Bu süreç dışında ilk defa baca ve yağlı kanal temizleme yetki belgesi almak isteyen firmalar, İtfaiye Daire Başkanlığına müracaat ederek yetkilendirilmelerini talep ederler. İtfaiye Daire Başkanlığının uygun görmesi halinde yetkilendirme esaslarına göre işlem yapılır. Müracaatlar firmaların yetkili imzası ve şirket kaşesi ile yapılır.

(2)  Baca denetim birimi elemanlarınca, müracaat yapan firmalar aşağıdaki esaslara göre denetlenir.

a)   Mevcut firmaların yıl içerisindeki yapmış oldukları faaliyetler incelenerek olumlu ve olumsuzlukları tespit edilir.

b)   Firmalar form 1 ve form 2 esaslarına göre adreslerinde denetlenir.

c)   Yeni müracaat eden firmalardan istenen ekipman faturalarının ve şirket kira sözleşmesi veya mülkiyet belgesinin ibraz edilmesi istenir.

d)   Yetki belgesi yenilenmesi uygun görülen kuruluşlar ile yetki belgesi alması uygun görülen kuruluşlar belirlenerek baca temizleme elemanlarının ilgili eğitimleri almaları sağlanır. Her firma en az 4 temizlik elemanını sigortalı olarak çalıştırır, SGK kayıtları olmayan elemanlar eğitime alınmaz.

e)   Baca ve yağlı kanal yetki belgeli kuruluşlar, baca ve yağlı kanal temizleyici personellerine, İtfaiye Eğitim Merkezi’nden ilgili eğitimleri aldırarak belgelendirmek zorundadırlar. Ayrıca 25 Ağustos 2009 tarihinde 27330 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ'de yer alan Bacacı Seviye 4 meslek standartlarının bu iş için esas teşkil etmesinden dolayı, Baca Temizleyici personellerin Bacacı Seviye 4 meslek belgesine sahip olmalıdır. Bacacı Seviye 4 meslek standardı için gerekli belgelendirme işlemi, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde) yetkilendirilmiş ve konuyla ilgili akredite olmuş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılır.

f)   İtfaiye Daire Başkanlığı gerek gördüğü hallerde baca ve yağlı kanal temizlik elemanlarını yeniden eğitime alabilir.

g)   Baca temizleme şirketleri bünyesinde, konu ile ilgili eğitim veren meslek lisesi veya meslek yüksek okulu mezunlarına  (elektrik, makine, havalandırma ve iklimlendirme vb.) öncelik verilir.

h)   Uygun şartları taşıyan firmalar 1 yıl süre ile yetkilendirilir. Yetki belgesi 1 yıl süreli olup her yılın 1 Eylül tarihinde başlar, 31 Ağustos tarihinde sona erer.

 (3) Baca ve yağlı kanal yetki belgeli kuruluşların yönetici ve çalışanlarının adli sicil kayıtları yetki müracaatı ile, sonradan çalışmaya başlayan personelin adli sicil kaydı ise, işe başlama tarihi itibari ile 30 iş günü içinde İtfaiye Daire Başkanlığına bildirilir. Taksirli suçlar dışında hüküm giymemiş olmak şartı aranır.

 

 

Baca temizlik yetki belgesi almış kuruluşlara verilecek ihtarlar, süreli ve süresi yetki iptali

MADDE 10- (1) Baca temizlik yetki belgesi almış şirketlere aşağıdaki durumların oluşması durumunda ihtar verilir.

a)   Temizlik hizmetinin yönergede belirtilen süre içerisinde www.ibb.gov.tr/sites/idb/ adresindeki sisteme 1 kez zamanında bildirmemesi veya hiç bildirilmemiş olması ihtar verilir, ikinci kez tekrarında 30 gün yetki iptal edilir. (Firmanın hizmet edeceği bölge ve kurum ve kuruluşların hizmeti, diğer yetkili firmalara paylaştırılarak hizmetin aksamaması sağlanır).

b)   Yapmış olduğu temizlik işinin yetersiz yapılmış olması halinde her defasında 30 gün, 4. kez tekrarı durumunda yetki belgesi o yıl için iptal edilir. O kuruluşa sonraki yıllarda tekrar yetki belgesi verilmez. (Firmanın hizmet edeceği bölge ve kurum ve kuruluşların hizmeti, diğer yetkili firmalara paylaştırılarak hizmetin aksamaması sağlanır)

c)   İtfaiye Daire Başkanlığı ve/veya yetkili firmaların oluşturduğu dernek tarafından belirlenen bölgeler dışında temizlik hizmeti yapılmış olması halinde ihtar verilir, aynı kusurun işlenmesi durumunda her defasında 30 gün, 4. kez tekrarı durumunda ise yetki belgesi o yıl için iptal edilir. (Firmanın hizmet edeceği bölge ve kurum ve kuruluşların hizmeti, diğer yetkili firmalara paylaştırılarak hizmetin aksamaması sağlanır)

d)   Yetkili kuruluşlar İtfaiye Daire Başkanlığı’nın toplantı davetlerine 2 kez katılmazlar ise ihtar verilir.

e)   İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan elden alınacak yazılı bildirimleri süresi içinde 2 kez teslim alınmaz ise ihtar verilir, d ve e maddelerindeki eylemlerden dolayı 4 kez ihtar alan yetkili kuruluşun yetki belgesi o yıl için iptal edilir. (Yetkili kuruluşun hizmet edeceği bölgedeki kurum ve kuruluşların temizlik hizmeti, diğer yetkili kuruluşlara paylaştırılarak hizmetin aksamaması sağlanır)

f)   Baca ve yağlı kanal temizlik eğitimi almamış, sosyal güvencesiz ve/veya sağlık raporu olmayan temizlik personeli çalıştırıldığı tespiti halinde, yetkili kuruluşa eksikliklerin giderilmesi için 5 iş günü süre verilir, süre sonunda eksiklik giderilmez ise, ilgili personelin baca ve yağlı kanal temizliği yapmasına izin verilmez.

g)   Yapılan temizlik hizmeti karşılığında fatura ibraz etmemek yasaktır. Fatura kesmeyen kuruluşa ihtar verilir, tekrarı durumunda yekti belgesi iptal edilir.

h)   Baca ve yağlı kanal temizliği yapılan mahalde, denetim elemanlarının rahatlıkla görebileceği bir noktaya  ‘’Temizlik Bandrolü’’ yapıştırmak kesinlikle zorunludur. Temizlik Bandrolü kullanmayan kuruluşun yetki belgesi iptal edilir.

i) Yetkili temizlik kuruluşu randevu verdiği kullanıcıya belirtilen tarihte gitmez ise yetkili kuruluşa ihtar verilir, aynı fiili bir sezonda 4 sefer tekrar edilmesi durumunda yetki belgesi iptal edilir.

k)Yetki iptalleri kuruluşa tebliğ tarihinde başlar. Tebligat yöntemi 16–3 Maddesinde belirtildiği gibidir.

 

 

Baca ve yağlı kanal temizlik yetki belgeli şirketlerin çalışma bölgelerinin belirlenmesi:

MADDE 11- (1) Yetkili baca ve yağlı kanal temizlik kuruluşları bir dernek çatısı altında toplanmış iseler, bölge dağılımını dernek çatısı altında kendi aralarında anlaşarak yaparlar. İtfaiye Daire Başkanlığı gerek görmesi halinde, bölge dağılımını kendisi düzenleyebilir. Yağlı kanal temizlik hizmeti ve kamu kurumları baca temizlik hizmeti bölge dağılımı dışında kalır.

 

Baca ve yağlı kanalların temizlenmesi ile ilgili esaslar

MADDE 12- (1) Sıvı (mazot, fueloil) ve katı yakıt (odun, kömür v.s.) ile ısıtılan binaların kalorifer kazanlarının ve bacalarının yılda iki defa temizlenmesi zorunludur.

(2) Odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar 2 ayda bir, diğer yakıtlar (doğal gaz ve LPG Hariç) kullanıldığında borular 2 ayda bir, bacalar 3 ayda bir temizlenir. (Borular, kullanıcıların kendileri tarafından temizlenebilir)

(3) Merkezi sistemli veya bireysel olarak kulanılan Doğalgaz ve LPG ile ısınan tüm binaların bacalarının kontrol, bakım ve temizliği yılda en az bir defa yapılır.

(4) Baca ve kalorifer kazanı, yağlı kanal sistemlerinin belirtilen yıllık periyodik temizliklerinin yapılması isteğe bağlı olmayıp zorunludur. Yaptırmayanlar hakkında ilgili mevzuata göre ilgili birimlerle yazışmalar yapılır.

(5) Elektrik, LPG ve doğalgaz kullanılmış olsa bile otel, lokanta, restaurant,  yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerle, ocaklarında yemek pişirilip kızartma yapılan tüm yağlı kanal sistemleri yılda üç defa temizlenir veya kanallar yenilenir. Yağlı kanal sistemlerinin yoğunluk durumuna göre, yetkili temizlik firmasının vereceği rapor doğrultusunda bu periyot uzar veya kısalır.

 (6) Baca temizliği ve denetimlerde öncelik sırası aşağıda belirtildiği gibidir.

a)   Kreşler.

b)   Huzurevleri.

c)   Hastaneler, oteller.

d)   Yetiştirme yurtları, resmi ve özel öğrenci yurtları.

e)   Resmi ve özel ilköğretim okulları.

f)   Resmi ve özel lise ve dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm dershane ve kurslar, üniversiteler.

g)   Ceza ve Tutukevleri.

h)   Meskûn olan ve “ tarihi eser “ statüsündeki tüm ahşap ve kâgir binalar.

ı)    Sinemalar, toplantı ve konferans salonları.

i)    Kapalı çarşılar, toplu alış-veriş merkezleri.

j)    Resmi kurum ve kuruluşlar.

k)   Konutlar.

l)    10 ve daha fazla katlı binalar.

m)  İşhanları.

n)   Siteler.

o)   Çok daireli konutlar.

p)   lokanta ve restoranlar.

r)    Fabrika ve işyerleri.

s)   Diğer meskûn tüm binalar.

 

Baca ve yağlı kanal temizlik kuruluşlarının çalışma esasları

MADDE 13- (1) Baca ve Yağlı kanal temizlik işi yapacak olan kuruluşlar; İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilir.

(2)  Kuruluşlar,  yaptıkları baca ve yağlı kanal temizlik hizmetlerini form 4 ve form 5 e göre bilgi formu doldururlar, www.ibb.gov.tr/sites/idb/ adresine temizlik işinin yapıldığı en geç ertesi gün içerisinde (Cumartesi günü dâhil) bildirirler. Bu hizmet sonucunda doldurulan form 4 ve form 5 matbu formları 1 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler.

(3)  Baca ve yağlı kanal temizlik yetkilileri, baca temizlik talebi için gittikleri mekânlarda kimliklerini zorunlu olarak, istenildiği takdirde şirket yetki belgesini de ibraz ederler.

(4)  Herhangi bir nedenden dolayı hiç temizlik yaptırmamış olan ve önceden temizlik yapılmış olsa bile temizlik, Madde 12 de belirtilen periyodik temizlik tarihinden daha eski bulunan sivil veya kamu kuruluşlarına, yetkili baca ve yağlı kanal kuruluşlarınca form 6 tespit tutanağı düzenlenerek baca denetim birimine bildirilir.

(5)  Yetkili baca ve yağlı kanal temizlik kuruluşları yaptıkları iş karşılığında fatura kesmek zorundadır. Fatura numarası www.ibb.gov.tr/sites/idb/ iş bildirim adresine yazılacaktır. Gerektiğinde firmalardan fatura ibrazı istenir.

(6)  Yetkili baca ve yağlı kanal temizlik kuruluşları, kullanıcı talebi ile olsa dahi, eksik veya yarım iş yapamaz. Sistemdeki hayati risk dikkate alınarak fiziki engellerden dolayı eksik yapılmış işler, İtfaiye Daire Başkanlığına ve ilgili kullanıcıya ivedi olarak bildirilir.

(7)  Temizlik ekipleri iş mahallerinde gerekli yangın güvenliği önlemlerini alırlar ve çevreyi temiz bırakırlar.

 

 

Baca ve yağlı kanal temizliği uygulaması

MADDE 14-         (1) Firmalardaki baca ve yağlı kanal sistemleri temizlik işini yapacak olan personele İtfaiye Eğitim Merkezi’nde ilgili eğitimler verilir. Gerektiğinde İtfaiye Daire başkanlığınca uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim almaları sağlanır.

(2)  Baca ve yağlı kanal temizliği yapan yetkili kuruluşların, temizlik işi ile fiili olarak ilgilenen personellerinden başarılı olanlara, aldıkları eğitimin sonunda kurs katılım belgesi verilir.

(3)  Yetkili kuruluşlar bölgelerinde, baca temizliği ve kalorifer kazanı için yapılan müracaatların hepsini değerlendirmek zorundadır.

Buna göre müracaatlar;

a)   Bu yönergenin 12 – (7) maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre işleme konur.

b)   Mevzuat hakkında bilgi verilir.

c)   Bina sahipleri ya da ilgili kişilere temizliğin yapılacağı gün belirtilir.

d)   Yetkili temizlik kuruluşu randevu verdiği kullanıcıya belirtilen tarihte gitmez ise yetkili kuruluşa ihtar verilir, aynı fiili bir sezonda 4 sefer tekrar edilmesi durumunda yetki belgesi iptal edilir.

e)   Yetkili temizlik kuruluşu randevu mekânına gittiği halde, kullanıcı belirlenen tarihte yerinde olmadığından temizlik işlemi yapılamamış ise kullanıcı, servis ücreti olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi encümenince alınmış en düşük baca temizlik ücreti olan bedelin 2/4’ünü ödemekle yükümlüdür.

f)   Merkezi sistemlerde bina ana girişine, müstakil kullanımlarda kat giriş kapısının sağ üst köşesine Temizlik Bandrolü yapıştırılır.

(4)  Yağlı kanal sistemi kullanıcısı temizlik işinin yapılmadığı şikâyeti ile müracaatı halinde, baca denetim komisyonu, bölgeye en yakın yağlı kanal temizlik yetki belgeli bir firmayı görevlendirir.

(5)  Yetkili baca ve yağlı kanal kuruluşlarının verdiği rapor doğrultusunda hayati risk içeren baca, kalorifer kazanı ve yağlı kanal sistemlerinin onarımı, öngörülen süre içerisinde kullanıcı tarafından yaptırılır.

(6)  Bacaların ve yağlı kanal sistemlerinin temizlenmesinden, bina, daire veya iş yeri sahipleri, yöneticileri, şirket müdürleri ya da görevlendirilmiş olan 3. şahıslar sorumludur.

(7)  Bu yönergenin 12. Maddesinde ve Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda, her yıl düzenli olarak baca, kalorifer kazanı ve yağlı kanal sistemleri temizliğinin yapılması şarttır.

(8)  Baca ve yağlı kanal temizlik firmaları tarafından, baca ve yağlı kanal temizliği yapılan bina ve işletme bilgileri www.ibb.gov.tr/sites/idb/ adresine günlük olarak girilir.

(9)  Yetkili baca ve yağlı kanal temizlik kuruluşları, temizlik bandrollerinin ücretini Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne yatırırlar. Bandroller, yatırılan ücret makbuzları ibrazı karşılığında İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan teslim alınır.

 

Temizlik bandrol ücretinin belirlenmesi

MADDE 15- (1) Baca ve yağlı kanal temizlik yetki belgesi alan firmalardan, aşağıda belirtilen usullerde temizlik bandrol ücreti tahsil edilir.

a)   Birinci tip temizlik bandrol uygulaması (Siyah Bandrol); Tüm ferdi ve merkezi sistem baca temizliği katı, sıvı, gaz yakıt sistemleri için) ve kalorifer kazanı temizliği bandrol ücretleri, bandrol başına 5 TL.

b)   İkinci tip temizlik bandrol uygulaması (Gri Bandrol); Yağlı kanal sistemi (Davlumbaz, yatay ve dikey kanallar ve fan) temizliği için bandrol ücreti 50 TL.

 

Yetkili kuruluşlarının İtfaiye Daire Başkanlığı ile iş birliği esasları

MADDE 16- (1) Baca ve yağlı kanal temizlik yetki belgesi alan firmalar ve bu firmaların üye oldukları kurum ve kuruluşlar bu yönergenin uygulanmasında İtfaiye Daire Başkanlığı, Baca Denetim Birimi ile işbirliği içinde çalışırlar.

(2)  Baca ve yağlı kanal temizlik işi yapan firmalar, Baca Denetim Birimi ile halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına katılırlar.

(3)  Baca ve yağlı kanal temizlik yetki belgeli şirketler ile iletişim;

a)   İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Baca ve yağlı kanal temizlik yetki belgesi alan şirketler ile kuracağı iletişimi yazılı, elektronik posta ve www.ibb.gov.tr/sites/idb/ iş bildirim adresindeki ‘’Duyuru-İlan’’ bölümünde yayımladığı duyurular ile yapar.

b)    Yazılı bildirim, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda elden alınacak ise yetkili şirketler, ‘’Duyuru-İlan’’  bölümünde yayımlandıktan sonra 5 iş günü içinde imza karşılığında almakla yükümlüdürler.

c)   Elektronik posta ile bildirim ve www.ibb.gov.tr/sites/idb/ iş bildirim adresindeki ‘’Duyuru-İlan’’ bölümünde yayımladığı duyurular, yayımlandıkları tarihten itibaren 2 iş günü içerisinde yetkili şirketler tarafından alınmış kabul edilir.

(4)  Baca temizlik yetki belgeli şirketlere yapılacak toplantı daveti:

İtfaiye Daire Başkanlığı, yetkili şirketlerle yapacağı toplantı gerekçesini, tarih, adres ve saatini, gönderilen elektronik posta ile veya www.ibb.gov.tr/sites/idb/ iş bildirim adresindeki ‘’Duyuru-İlan’’ bölümünde en az 7 iş günü önceden duyurmak zorundadır.

 

Yetki belgesi alan firmalarda bulunması gereken ekip ve personel yapıları

MADDE 17- (1) Baca ve kalorifer kazanı temizliği yapan firmalar bünyelerinde en az iki kişiden oluşacak iki ekip bulundurmakla yükümlüdürler. Firmanın yağlı kanal temizliği de yapması halinde yağlı kanal temizlik ekibi en az 3 kişiden oluşmalıdır.

(2)  Ekiplerde çalışması uygun görülen çalışanlardan;

a)   Çalışanların ağır işlerde ve yüksek yerlerde hizmet verebilecek fiziki ve sıhhi şartları taşımaları ve 6 ayda bir sağlık denetiminden geçirilmeleri gereklidir.

b)   Alınan sağlık raporları, alındıkları tarihten itibaren 10 iş günü içinde İtfaiye Baca Denetim Birimine teslim edilir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                      

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu yönerge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Madde

MADDE 19- (1) Bacalarla ilgili metin ve şekillerden meydana gelen …. sayfalık ekler bu yönetmeliğin devamı olup bilgi için yeni ekler ilave edilmesi, eksiltilmesi veya değiştirilmesi yetkisi İtfaiye Daire Başkanlığı’na aittir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dayanak

MADDE 20- (1) Bu yönerge, Kanunlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’nin baca ve yağlı kanal sistemleri ile ilgili bölümlerine aykırı olamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1

Form - 1 Baca temizliği hizmet formu (Yetkili temizlik kuruluşlarınca kullanılacak)

 

BACA TEMİZLEME YETKİ BELGESİ ALACAK KURULUŞLARA AİT DENETİM FORMU

KURULUŞ ADI:

 

KURULUŞ ADRESİ:

 

KURULUŞ TEL/FAX:

 

OFİS DONANIM:

VAR

YOK

İşyerinin en az 30 m2''lik kullanım alanı

 

 

İş yeri olumsuz şartlara karşı fiziki ve sıhhi şartları

 

 

İşyerinin bölümlendirilmiş tuvalet ve sıcak suyu olan bir duşu

 

 

İşyerine ait kiralama ya da mülkiyet belgesi

 

 

Ofis bilgisayarı

 

 

Sabit telefon ve internet

 

 

En az 1 adet sabit büro elemanı

 

 

GEREKLİ ARAÇ VE EKİPMAN:

VAR

YOK

Personel ve malzeme taşımaya müsait servis aracı

 

 

En az 3 m. açılabilir merdiven

 

 

Akülü el lambası (Exproof)

 

 

İp (en az 30 m)

 

 

Muhtelif temizleme fırçaları ve bunlara ait uzatma kolları

 

 

Dekupaj

 

 

Sağ ve sol sac kesme makası

 

 

Çeşitli ebatlarda spatula

 

 

Kalın naylon (Koruma için)

 

 

Ayna

 

 

Baca kamerası

 

 

Çekiç

 

 

Çelik çubuklar (birbirine ilave edilebilir)

 

 

Çöp torbası – sanayi tipi

 

 

Değişik ebatlarda yuvarlak çelik fırça

 

 

Keski

 

 

Kurum toplama kaşığı

 

 

Malzeme sandığı

 

 

Metal ağırlık

 

 

Multi Key

 

 

Murç

 

 

Pense

 

 

Şehir haritası ve adres kitabı

 

 

Telefon

 

 

Tornavida, klemens

 

 

Uyarıcı bant

 

 

Uzatma kablosu

 

 

Vida, lokma

 

 

Yan keski

 

 

Galoş

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELER:

VAR

YOK

Baret

 

 

Tulum tipi iş elbisesi

 

 

Yağmurluk

 

 

İş eldiveni

 

 

Çizme (Lastik, Deri)

 

 

Tam  vücut koruma kemeri

 

 

Karabinalı can kurtarma ipi

 

 

Parti kül tutucu maske

 

 

Koruyucu gözlük

 

 

İlk yardım çantası

 

 

Emniyet kemeri

 

 

PERSONEL:

VAR

YOK

En az iki kişilik bir çalışma ekibi

 

 

İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan veya Daire Başkanlığı’nın yeterli gördüğü kurumdan alınan baca temizleyicisi belgesi

 

 

NOT: TEKLİF EDİLEN MALZEMELER HER KİŞİ İÇİNDİR.

 

Ek–2

Form  -  2 Yağlı kanal temizlik hizmet formu (Yetkili temizlik kuruluşlarınca kullanılacak)

 

YAĞLI KANAL YETKİ BELGESİ ALACAK KURULUŞLARA AİT DENETİM FORMU

KURULUŞ ADI:

 

KURULUŞ ADRESİ:

 

KURULUŞ TEL/FAX:

 

İŞYERİ:

VAR

YOK

İşyerinin en az 50 m2'lik kullanım alanı

 

 

İş yeri olumsuz şartlara karşı fiziki ve sıhhi şartları taşımakta

 

 

İşyerinin bölümlendirilmiş tuvalet ve sıcak suyu olan bir duşu

 

 

Ofis bilgisayarı

 

 

Sabit telefon ve internet

 

 

En az 1 adet sabit büro elemanı

 

 

GEREKLİ ARAÇ VE EKİPMANLAR

VAR

YOK

Personel ve malzeme taşımaya müsait servis aracı bulunmakta

 

 

Köpük makinesi

 

 

Basınçlı su makinesi

 

 

Endüstriyel tip ıslak kuru elektrikli süpürge

 

 

Dekupaj

 

 

Sağ ve sol sac kesme makası

 

 

Çeşitli ebatlarda spatula

 

 

Kalın naylon (koruyucu naylon)

 

 

Isıya dayanıklı yalıtımlı kontrol kapakları

 

 

Matkap

 

 

Baca kamerası

 

 

Uyarıcı bant (Uyarı levhası)

 

 

Çeşitli el aletleri

 

 

Şehir haritası ve adres kitabı

 

 

Multi key (Çok maksatlı anahtar)

 

 

Malzeme sandığı

 

 

Değişik ebatlarda yuvarlak çelik fırça

 

 

En az 3 m'lik açılabilir merdiven

 

 

Akülü el lambası (Exproof)

 

 

6 kg'lik Kuru Tozlu Yangın Söndürme Cihazı

 

 

Vargel (Gelberi)

 

 

Çöp torbası – sanayi tipi

 

 

Galoş

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELER:

VAR

YOK

Baret

 

 

Tulum tipi iş elbisesi

 

 

Yağmurluk

 

 

İş eldiveni

 

 

Çizme (Lastik, Deri)

 

 

Emniyet kemeri

 

 

Karabinalı can kurtarma ipi

 

 

Parti kül tutucu maske

 

 

Koruyucu gözlük

 

 

İlk yardım çantası

 

 

PERSONEL:

VAR

YOK

En az 3 kişilik bir çalışma ekibi

 

 

İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan veya Daire Başkanlığı’nın yeterli gördüğü kurumdan alınan baca temizleyicisi belgesi

 

 

NOT: Teklif edilen malzeme her ekip içindir.

 

 

Tarih

 

Ek–3

Form 3 Temizlenen sistemlerin denetim formu

BACA TEMİZLİK DENETİM FORMU

Denetim yapılan iş yerinin tabela ismi       :   

Temizlik yapan yetkili kuruluşun ismi       :   

Temizliği yapan elemanların isimleri         :

 

 

 

Yapılan işin türü nedir?

a)        Yağlı baca (kanal)                  O             f) Şönt (İtalyan tipi) baca        O    

b)       Davlumbaz                             O             g) Kazan temizliği                   O   

c)        Emiş fanı                                                O             h) Metal sanayi bacası            O                           

d)       Adi Baca                               O             ı)  Tuğla sanayi bacası            O                       

e)        Müstakil baca                         O

Soru 1. Baca&Kazan temizliği yapan firma ile nasıl irtibat kurdunuz?

A- Firma Bize Ulaştı

Diğer

 

a)        Bizzat gelerek başvurdu         O

b)       Telefonla başvurdu                O

c)        İnternet yoluyla başvurdu      O

 

 

 

 

 

 

B- Biz Firmaya Ulaştık

Diğer

 

       a)    Tavsiye ile ulaştık                    O                             

       b)    İnternet yoluyla bulduk            O

       c)    İtfaiyeden aldık                        O     

 

 

 

 

 

 

Soru 2. Temizlik firması, size nasıl bir yaklaşımla müracaat etti ?

a)    Belediyenin görevlisi gibi müracaat ettiler               O

b)   Özel bir şirket gibi müracaat ettiler                          O

Soru 3. Gelen firma elemanlarının sizinle iletişimleri nasıldı ?

a)        Kibar yaklaşımları vardı                                        O

b)       Sıradan bir yaklaşımdı                                           O

c)        İtici ve kaba davrandılar                                         O

Soru 4. Temizlik yapan ekibin, yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğunu düşünüyor musunuz?

        a)   Evet, bilgili ve yeterli malzemeleri vardı                                  O

        b)   Ne kadar yeterli olduklarından emin değilim                          O

        c)   Hayır, bu iş için yeterli olduklarını düşünmüyorum                O

Soru 5. Yapılan temizlikten sonra sisteminiz verimli çalıştı mı?

a)        Evet sistemdeki baca çekişi ve verim arttı.                            O

b)       Biz bunun çok farkında değiliz                                             O

c)        Hayır, sistemimizin verimi eskisinden farklı olmadı.            O

Soru 6. Gelen firma konu ile aydınlatıcı bilgi verdi mi?

a)        Yapılan temizlikle ilgili bilgi verdi.                                       O

b)       Bilgi verdi ve yaptığı işin fotoğraflarını bize teslim etti.        O

c)        Yalnızca yapılan işle ilgili yazılı rapor verdi.                         O

d)       Tarafımıza herhangi bilgi veya yazılı rapor verilmedi.           O

Soru 7. Yapılan temizlik tarafınızdan kontrol edildi mi?

a)        Evet yaptık.                                                                           O

b)       Hayır yapmadık.                                                                   O

c)        Bu kontrolleri yapabilecek teknik düzeyde değiliz.               O

Soru 8. Yaptıkları temizlik sırasında, çevreyi düzenli ve temiz kullandılar mı ?

        a)   Temiz çalıştılar ve çevreyi düzenli bıraktılar                            O

        b)   Özel bir itina göstermediler                                                     O

        c)   Gerekli temizliği yapmadıkları gibi çevreyi kirli bıraktılar       O

Soru 9. Temizlik yapan firma, size sonraki yasal temizlik tarihini verdi mi?

a)        Evet verdi.                                                             O                      

b)       Hayır vermedi.                                                      O

Soru 10. Bundan sonraki ilgili temizliğinizi, aynı firmaya yaptırmayı düşünür müsünüz?

        a)   Evet, bu firmadan memnunuz                                 O

        b)   Özel bir tercih sebebimiz olmaz                              O

        c)   Hayır, bu firmayla tekrar çalışmayacağız                 O            

Nedeni

 

 

 

 

 

Soru 11. Daha önce Baca&Kazan temizliğini ne sıklıkla yaptırıyorsunuz?

        a) Ayda        ......….       kez

        b) Yılda        ......….       kez

      c) İki yılda      ......….       kez

      d) İlk kez temizlettik         O

İletişim bilgileriniz:

ADRES:

TEL:                                       WEB:                                                  E-MAIL

Denetçinin kanaati:

Denetim Tarihi

Denetçinin Adı Soyadı:

Son Temizlik Tarihi:

İmza:

 

 

Ek–4

Form 4 Temizlenen yağlı kanal bilgi formu

YAĞLI KANAL TEMİZLİK BİLGİ FORMU (Yetkili kuruluşlar dolduracaklar)

KULLANICI ÜNVANI (Tabela ismi)

 

TELEFONU

 

ADRESİ

TEMİZLENEN SİSTEMLER

Davlumbaz

Dikey ve Yatay Kanallar

Yağ Tutucu Filtreler

Fan

Atış Ağzı

 

 

YAĞLI KANAL TEMİZLİĞİNDE  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Filtre Temizliği yapıldı mı? Adet?

Adet

Evet

Hayır

Davlumbaz temizliği yapıldı mı? Adet?

 

Adet

Evet

Hayır

 

 

Yatay kanal temizliği yapıldı mı? Kaç metre?

 

Metre

Evet

Hayır

Dikey kanal temizliği yapıldı mı? Kaç metre?

 

Metre

Evet

Hayır

 

 

Fan temizliği yapıldı mı?

Evet

Hayır

Atış ağzı temizliği yapıldı mı? Kaç metre?

Metre

 

Evet

Hayır

 

Ortam temizliği yapıldı mı?

 

Evet

Hayır

Sistemde kontrol kapağı var mı?

 

Evet

Hayır

Kanalın malzemesi:

Sac

Galvaniz

Paslanmaz

Flex

Çıkan atık yağlar usulüne uygun imha edildi mi?

 

Evet

Hayır

Çıkan atık yağ miktarı(yaklaşık olarak) ?

Sistemin kirli ve temiz durumu fotoğraflandı mı?

 

Evet

Hayır

Kanalın ebatları?

 

Temizlik yapan yetkili personellerin isimleri:

 

Önerilen temizlik tarihi:

Temizlik saati

Temizliğe giden araç plaka:

Başlama saati:

Bitiş saati:

Baca temizliği yapılmadı ise nedenleri ve Temizlenemeyen yer kaldı mı? Nedenleri? :

Bir sonraki temizlikte mutfağın yapması gerekenler:

 

Yetkili temizleme kuruluşun ünvanı:

Yapıştırılan Bandrol No:

Temizlik yapan yetkili personel ismi:

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek–5

Form 5 Temizlenen baca-kazan bilgi formu (Yetkili kuruluşlar dolduracaklar)

 

BACA-KAZAN TEMİZLİK BİLGİ FORMU

KULLANICI ÜNVANI (Tabela ismi)

YETKİLİ İSMİ   :

Doğalgaz Tesisat No:

TELEFONU        :                     

ADRESİ                :

TEMİZLENEN SİSTEMLERİ

Soba

Kombi

Kalorifer Kazanı

Doğalgaz Sobası

BACA BİLGİLERİ

YAPILIŞINA GÖRE BACA TÜRÜ

ÇEŞİTLERİNE GÖRE BACA TÜRÜ

Metal Baca

Adi Baca

Tuğla Baca

Bağımsız Baca

Beton Baca

 

Şönt ( Ortak ) Baca

Kullanılan yakıt türü

Katı

Sıvı

Gaz

 

BACA TEMİZLEMEDE BAKILACAK HUSUSLAR

Baca çapı ölçülebilen noktalarda en az 13 cm.

Evet

Hayır

Baca en yakın yüksek engelden en az 6 metre uzakta.

Evet

Hayır

Bacada en fazla dirsek sayısı 2

Evet

Hayır

Soba duvarlardan en az 1 metre, en fazla 1.5 metre uzakta.

Evet

Hayır

Baca çekiş testi yapıldı.

Evet

Hayır

Temizleme kapağı var.

Evet

Hayır

Baca başlığı var.

Evet

Hayır

Soba borusu bacaya doğru monte edilmiştir.

Evet

Hayır

Baca temizliği yapıldı.

Evet

Hayır

Yapıştırılan Bandrol No:

Baca temizliği yapılmadı ise nedenleri:

 

 

 

Temizliğe giden araç plaka no:

 

Yetkili temizleme kuruluşun ünvanı:

 

 

 

Temizlik yapan yetkili personellerin isimleri:

 

 

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek–6

Form 6 Temizliği yaptırılmayan baca ve yağlı kanal sistemleri takip formu

 

BACA VE YAĞLI KANAL TAKİP FORMU

KULLANICI ÜNVANI (Tabela ismi):

 

YETKİLİ İSMİ   :

TELEFONU        :

ADRESİ                :          

TEMİZLENMESİ GEREKEN SİSTEMLER

Soba

Kombi

Kalorifer Kazanı

Doğalgaz Sobası

Davlumbaz

Dikey ve Yatay Kanallar

Yağ Tutucu Filtreler

Fan

Atış Ağzı

 

 

TEMİZLENMESİ GEREKEN BACA SİSTEMLERİ

YAPILIŞINA GÖRE BACA TÜRÜ

ÇEŞİTLERİNE GÖRE BACA TÜRÜ

Metal Baca

           

Adi Baca

Tuğla Baca

           

Bağımsız Baca

Beton Baca

           

Şönt (Ortak) Baca

KULLANILAN YAKITA GÖRE

Katı 

Sıvı

Gaz

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Baca çapı ölçülebilen noktalarda en az 13 cm.

var mı?

Evet

Hayır

Baca en yakın yüksek engelden en az 6 metre uzakta.

Evet

Hayır

Soba borusu bacaya doğru monte edilmiştir.

Evet

Hayır

Soba duvarlardan en az 1 metre, en fazla 1,5 metre uzakta.

Evet

Hayır

Temizliğin yapılmama

sebebi?

 

 

 

 

 

Tutanak tarihi:

Zorunlu temizlik tarih (30 gün):

Tespiti yapan kurum adı:

Yetkilinin ismi:

İmza: